Bakground image
Projekti

Projekti

"Suva"

"Suva" i "mokra" frakcija otpada

Primarna selekcija - ‘’suva’’ i ‘’mokra’’ frakcija otpada

Sa ciljem sprovođenja koncepta primjene primarne selekcije otpada, od marta 2019. godine počelo je ugrađivanje polupodzemnih kontejnera namijenjenih za odlaganje ’suve’ i ’mokre’ frakcije otpada. Ovaj koncept podrazumijeva obavljanje primarne selekcije tj. razvrstavanje otpada na mjestu njegovog nastanka, u dvije posude.

Posuda za ‘suvu’ frakciju namijenjena je za odlaganje papira, kartona, plastike, metala i stakla, dok je posuda za ‘mokru’ frakciju namijenjena za odlaganje svih vrsta komunalnog otpada koje nijesu sadržane u suvoj frakciji komunalnog otpada (otpad koji je po svom sastavu uglavnom mokar zbog prisustva ostataka hrane, materija organskog porijekla, baštenskog otpada, proizvoda za higijenu i sl), ne uključujući kabasti otpad i jestiva ulja i masti, a sve potrebne informacije istaknute su i na naljepnicama koje su postavljene na kontejnerima.

Projekat je započet nakon što je Ministarstvo održivog razvoja i turizma prihvatilo koncept ‘suve’ i ’mokre’ frakcije i uputilo saglasnost za primjenu istog prema lokalnim upravama i komunalnim preduzećima, pa je Skupština Glavnog grada u oktobru 2018. godine usvojila Odluku o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji Glavnog grada.

Planirano je da se implementacija ovog koncepta, postavljanjem posuda za odlaganje “suve” i “mokre” frakcije, sprovodi fazno – po zonama definisanim Odlukom o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji Glavnog grada.

Kao podrška pomenutom konceptu, na lokacijama gdje, zbog nedostatka prostora ili prisustva podzemnih instalacija, nije bilo moguće ugraditi polupodzemne kontejnere, u Ia i I gradskoj zoni postavljeni su metalni kontejneri sa plastičnim poklopcem i nožnom pedalom (za odlaganje ‘suve’ frakcije otpada) i plastični plavi kontejneri sa nožnom pedalom (za odlaganje ‘mokre’ frakcije otpada).

Takođe, tokom maja 2020. godine su u Dječijem parku postavljene 24 namjenske korpe kao podrška projektu primarne selekcije otpada, a postavljeno je i 18 namjenskih korpi za potrebe organa i službi Glavnog kako bi se i službenici gradskih službi pridružili postupku pravilnog odlaganja otpada.

Vjerujemo da će građani prepoznati i ovaj napor Čistoće da podigne nivo higijene u gradu, uz apel da svojim ličnim doprinosom, odlažući otpad namjenski pomognu da ovaj koncept u potpunosti ostvari željeni ekološki efekat, čime bi se, pored pravilnog odlaganja otpada, sproveo i osnovni cilj a to je podrška konceptu reciklaže, u skladu sa postavljenim smjernicama iz Zakona o upravljanju otpadom.

docx file PDF