Selektivno odlaganje otpada

U sklopu Pilot projekta "Selektivno odlaganje otpada", koje je Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine započelo u saradnji sa Glavnim gradom, "Čistoća" d.o.o. je uzelo učešće i sredinom 2008. godine postavilo 45 kontejnera za selektivno odlaganje otpada (18 za papir, 17 za PET ambalažu i 10 za limenke) na 15 dogovorenih lokacija, a građanima koji žive u dijelovima grada gdje su postavljeni kontejneri podijeljeno je 6000 edukativnih brošura.
 
S obzirom da su građani pokazali određeno interesovanje i uvidjeli značaj ovog projekta, Društvo je nastavilo sa projektom i u 2009. godini.
Tokom 2009. godine na 28 lokacija postavljeni su kontejneri za seletivno odlaganje, pored posuda za odlaganje komunalnog otpada, čime se nastojalo da građani steknu naviku da uz odlaganje komunalnog otpada na istom mjestu odlažu i ove vrste otpada.
 
S obzirom da najmlađi sugrađani najlakše prihvataju ovakav način odlaganja otpada, posude su u 2009. godini postavljene i u GO Tuzi i Golubovci, pored školskih ustanova. Tako su po tri kontejnera za selektivno odlaganje (papir, PET, limenke) postavljena na dvije lokacije  u GO Golubovci (pored OŠ "Milan Vukotić" i "Niko Maraš"), a u GO Tuzi pored OŠ "Mahmut Lekić" i kod gimnazije.
 
Do sada je na prostoru Glavnog grada i Gradskih opština Tuzi i Golubovci, postavljeno na 96 lokacija 224 kontejnera za selektivno odlaganje otpada čije pražnjenje vrši ''Čistoća'' d.o.o, a sakupljeni otpad se odvozi i odlaže u Regionalnom reciklažnom centru, gdje se vrši njegovo dalje tretiranje.
 
Dosadašnja iskustva sa pražnjenjem pokazala su da građani najviše odlažu papir, zatim PET ambalažu, a u najmanjoj mjeri je zastupljano odlaganje limenki.
U početku je bilo poteškoća sa selekcijom otpada koji građani greškom ili namjerno ubace u kontejner koji nije namijenjen za to, pa su radnici bili prinuđeni da na licu mjesta vrše selekciju otpada, ali vjerujemo u svijest građana i vrijeme koje će učiniti da se svi naviknemo i prihvatimo novi način odlaganja otpada.
Međutim, nadamo se da će svi u ovom projektu prepoznati upravo njegovu pozitivnu stranu i činjenicu da će se na ovaj način smanjiti količine odloženog komunalnog otpada, pa apelujemo na građane da odlažu u postavljene kontejnere sadržaje, kako je to namjenski predviđeno, kako bi ovaj projekat koji predstavlja smjernicu do čistije i zdravije životne sredine u potpunosti uspio.
 
ZAŠTO SELEKTIVNO ODLAGATI OTPAD:
Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorišćenih stvari ili materijala.
Upravo i znak na proizvodima koji se mogu reciklirati, prikazan u vidu 3 strelice koje zatvaraju krug, objašnjava tri faze reciklaže: skupi, preradi i ponovo upotrijebi.
U procesu reciklaže najvažnije mjesto zauzima pravilno odlaganje otpada. Selektivno odloženi papir, staklo, plastika i metal mogu se ponovo iskoristiti.
 
U PLAVI kontejner se odlaže papir. Moguće je reciklirati sve vrste novina, papirnih kesa, papira za pisanje i svu vrstu ambalaže od papira, ali ne i zauljeni i prljavi papir, ambalažu od ljekova, tetrapake i sl.
Da bi uvidjeli važnost ove priče, važno je znati da 100 kg sakupljenog starog papira spašava život dva drveta koji će zauzvrat proizvesti toliko kiseonika koliko je potrebno za 40 godina života svakog od nas.
 
U ŽUTI kontejner se odlaže plastika tj. PET ambalaža koja podrazumijeva plastične boce i kese, kao i ambalaže od prehrambenih proizvoda u tečnom stanju.
Neselektivno odložena PET ambalaža zauzima veliki procenat u kućnom smeću, a samim tim i na deponiji gdje je za razgradnju jedne plastične kese ili flaše potrebno 500 godina da se razgradi.
 
U ZELENI kontejner se odlaže staklo. Reciklažom jedne flaše uštedi se dovoljno energije da sijalica od 100 W može da svijetli 4 sata. Nasuprot ovoj, stoji i činjenica da se staklo odloženo na deponiju nikada ne razgradi.
 
Metal se odlaže u SIVI kontejner. Gvožđe, bakar, aluminijum, čelik i drugi metali su jako vrijedne vrste otpada. Ponovnom preradom metalnog otpada štedi se i energija, pa se tako preradom otpadnog aluminijuma uštedi do 95% energije.
Vjerovali ili ne, ali energija ušteđena reciklaža jedne limenke dovoljna je za tromjesečni rad vašeg televizora.